PT. Cakrabuana Sukses Indonesia: Aman, Prospektif, Menguntungkan


Pendidikan PAUD, TK, TPA

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada kami, sehingga kami dapat  membangun dan mengembangkan PAUD,TK , TPA CSI Ar Rosyid ini.

Taman Kanak-kanak merupakan kebutuhan pendidikan yang paling mendasar dan sangat menentukan bagi perkembangan anak dikemudian hari.

Menyadari hal tersebut kami berusaha untuk menyelengarakan Taman Kanak-kanak walaupun masih banyak sekali kekurangan-kekurangan. Namun terlepas dari itu semua kami tetap berusaha dengan berbagai pihak terkait khususnya dibidang pendidikan, terutama dengan Pemerintah Desa dan masyarakat.

Untuk itu semua kami haturkan ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam penyelenggaraan PAUD,TK , TPA CSI Ar Rosyid ini. semoga niat yang ikhlas akan selalu menyertai kita dalam melaksanakan kegiatan.